සිංහල දීපය

 https://www.youtube.com/watch?v=7AirRWIETLc
Comments

Popular posts from this blog

පොපියන චමත්කාරය විඳින සිංහලයා

පාවා දුන් නිසා උඩරට නිලමෙවරු

:: සමාජයට මුදහරින වදන් යහපත් වන්නේ නම් ::